• Wordpress,  Wordpress Snippets

  WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap

  Khuyến mãi hai đoạn code có thể có ích trên WordPress 5.5 1 – Tắt lazyload mặc định của WordPress 5.5 function disable_template_image_lazy_loading( $default, $tag_name, $context ) { if ( ‘img’ === $tag_name && ‘wp_get_attachment_image’ === $context ) { return false; } return $default; } add_filter( ‘wp_lazy_loading_enabled’, ‘disable_template_image_lazy_loading’, 10, 3 ); Hoặc add_filter(‘wp_lazy_loading_enabled’, ‘__return_false’); 2 – Tắt chức năng site map của WordPress 5.5 add_filter( ‘wp_sitemaps_enabled’, ‘__return_false’ ); Hoặc remove_action( ‘init’, ‘wp_sitemaps_get_server’ );

 • Webmaster,  Wordpress,  Wordpress Snippets

  Rename and clean WordPress media filenames

  For the most part WordPress does a decent job of renaming and cleaning up attachment media filenames, but sometimes it’s just not quite good enough. When it comes to UTF8 characters or accents it tends to just ignore them as they’re (mostly) considered web safe. This can become an issue when third party services crawl your site and struggle with the encoding e.g. Facebook’s Sharing Debugger which is where I had trouble. Of course it’s also not great for SEO. In an Ideal world you want the featured image filename to closely mirror the post title, not be “Screenshot 2016-08-05T22:03:22.jpg”. Cleaner Filenames If all you want to do is clean…

 • Wordpress Snippets

  Xoá thẻ H3 tại mục reply bình luận của WordPress

  How do we remove the H3 tag for the reply-title I.D add_filter( ‘comment_form_defaults’, ‘custom_reply_title’ ); function custom_reply_title( $defaults ){ $defaults[‘title_reply_before’] = ‘<span id=”reply-title” class=”comment-reply-title”>’; $defaults[‘title_reply_after’] = ‘</span>’; return $defaults; }

 • Wordpress Snippets

  Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce

  add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘variation_price_format_min’, 9999, 2 ); function variation_price_format_min( $price, $product ) { $prices = $product->get_variation_prices( true ); $min_price = current( $prices[‘price’] ); $price = sprintf( __( ‘Chỉ từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) ); return $price; }

 • Wordpress Snippets

  Ngăn các block trong UXBuider tạo HTML khi chọn hidden

  Tính năng: Ngăn các Block trong UX tạo html khi chọn hidden, mặc định Flatsome chỉ dùng css display none để ẩn những html đó. Lợi ích: Làm được 2 template riêng cho mobile và desktop, kèm theo cũng rất nhiều lợi ích khi không phải doshorte code không dùng đến. Link note https://anotepad.com/notes/kh53w2t Lưu ý: Bật cache mobile riêng kẻo trên mobile lại chẳng có gì nhé.   // Add custom Theme Functions here add_filter( ‘do_shortcode_tag’, ‘add_filter_shortcode_ux_visibility’, 10, 3 ); function add_filter_shortcode_ux_visibility( $output, $tag, $attr ) { if( !isset($attr[‘visibility’]) ) return $output; if($attr[‘visibility’] == ‘hidden’) return; if( ($attr[‘visibility’] == ‘hide-for-medium’) && wp_is_mobile() ) return; elseif( ($attr[‘visibility’] == ‘show-for-small’) &&…

 • Wordpress Snippets

  Thiết lập canh lề, kích thước mặc định cho hình ảnh trong WordPress

  Trong WordPress, mặc định khi bạn chèn hình ảnh vào bài viết thì mặc định nó sẽ canh lề trái, kích thước hiển thị là thu nhỏ. Nếu bạn thay đổi về canh lề, kích thước thì lần sau WordPress nó cũng sẽ tự chèn theo thiết lập trước. Tuy nhiên, không phải người dùng nào cũng biết cách thiết lập lề, kích thước… Giải pháp ở đây là cấu hình mặc định về canh lề, kích thước, liên kết khi bấm vào ảnh, như vậy sẽ tiện và tránh trường hợp hình ảnh không hiển thị đúng. Để làm việc này thì bạn chỉ cần thêm các dòng code…