Danh mục: Wordpress Snippets

Code chặn cập nhật WordPress

Đôi khi bạn cần chặn cập nhật WordPress vì lý do gì đó, đây là đoạn code giúp bạn không cho WordPress cập nhật phiên bản mới của WordPress, Giao diện và Plugin /*Chặn update*/ function remove_core_updates(){ global $wp_version;return(object) array('last_checked'=> time(),'version_checked'=> $wp_version,); } add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates'); add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates'); … Xem thêm

WordPress 5.5 và vài code bỏ lazy load, sitemap

Khuyến mãi hai đoạn code có thể có ích trên WordPress 5.5 1 – Tắt lazyload mặc định của WordPress 5.5 function disable_template_image_lazy_loading( $default, $tag_name, $context ) { if ( ‘img’ === $tag_name && ‘wp_get_attachment_image’ === $context ) { return false; } return $default; } … Xem thêm

Rename and clean WordPress media filenames

For the most part WordPress does a decent job of renaming and cleaning up attachment media filenames, but sometimes it’s just not quite good enough. When it comes to UTF8 characters or accents it tends to just ignore them as they’re (mostly) considered web safe. … Xem thêm

Hiển thị giá thấp nhất, ẩn khoảng giá đối với sản phẩm biến thể WooCommerce

add_filter( ‘woocommerce_variable_price_html’, ‘variation_price_format_min’, 9999, 2 ); function variation_price_format_min( $price, $product ) { $prices = $product->get_variation_prices( true ); $min_price = current( $prices ); $price = sprintf( __( ‘Chỉ từ: %1$s’, ‘woocommerce’ ), wc_price( $min_price ) ); return $price; } Xem thêm