• 550 5 7 520 access denied
    Office 365

    Hướng dẫn xử lý lỗi Office 365 External Forwarding

    Nếu các bạn đang sử dụng Office 365 để gửi email mà gặp lỗi như ở dưới, thì có lẽ chính sách external forwarding là nguyên nhân Từ tháng 9/2020 thì Office 365 đã thiết lập mặc định không cho phép chuyển tiếp email ra ngoài tổ chức 365 của bạn (Chi tiết deny forwarding of emails to external mail addresses) Nếu bạn muốn cho phép user có thể chuyển tiếp email ra ngoài tổ chức (đến gmail chẳng hạn) thì bạn cần phải cấu hình lại tại Office 365 Security & Compliance  1. Chuyển đến Threat Management, chọn Policy and Anti-Spam 2. Chọn Outbound Spam Filter Policy và bấm…