Linux

Unable to start MySQL service: Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed

MySQL server fails to start. The following error message is shown in the MySQL error log file:

InnoDB: Completed initialization of buffer pool
InnoDB: Error: log file .\\ib_logfile0 is of different size 0 5242880 bytes
InnoDB: than specified in the .cnf file 0 10485760 bytes!
[ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
[ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
[ERROR] Unknown/unsupported storage engine: INNODB
[ERROR] Aborting

 

For Linux :

 1. Add the following string into the configuration file /etc/my.cnf:

  innodb_fast_shutdown=0
  
 2. In the same my.ini file change the InnoDB log file size to the value mentioned in the error message. In the current example it is required to change the InnoDB log file size to 5242880 bytes:

  innodb_log_file_size=5M
  
 3. Rename files ib_logfile0 and ib_logfile1:

  # mv /var/lib/mysql/ib_logfile0 /var/lib/mysql/ib_logfile0_old
  # mv /var/lib/mysql/ib_logfile1 /var/lib/mysql/ib_logfile1_old
  
 4. Start mysql service:

  # service mysqld start
  
 5. If it did not help, backup all ib_logfile* files in /var/lib/mysql directory and remove original ones (all of ib_logfile* files).

Tui là jamesblackvn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.