• Xenforo

    Add-on Vietnamese Friendly Link for Xenforo 2.x

    The easiest way to have non-accent URLs for Vietnamese titles. Supports both XenForo 1 and XenForo 2. Open source https://github.com/xfrocks/VietnameseFriendlyLink Works everywhere (forums, threads, etc.), with minimal conflict. Hoặc sửa thẳng trong file php core như ngày xưa cho nhanh Mở thư mục src\XF\Mvc Edit file Route.php: Tìm” $string = strval($string); Thêm bên dưới dòng trên đoạn mã sau: Nếu bạn dùng PHP 5.x [crayon-5d7968350ec08900520847/] Nếu bạn dùng PHP 7.x [crayon-5d7968350ec1a830882586/]