• Xenforo

    Add-on Vietnamese Friendly Link for Xenforo 2.x

    The easiest way to have non-accent URLs for Vietnamese titles. Supports both XenForo 1 and XenForo 2. Open source https://github.com/xfrocks/VietnameseFriendlyLink Works everywhere (forums, threads, etc.), with minimal conflict. Hoặc sửa thẳng trong file php core như ngày xưa cho nhanh Mở thư mục src\XF\Mvc Edit file Route.php: Tìm” $string = strval($string); Thêm bên dưới dòng trên đoạn mã sau: Nếu bạn dùng PHP 5.x //Url khong dau $hacobi1102 = array ("a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ","o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ","e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ","u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ","i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ","y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ","d" => "đ|Đ",); while(list($key,$value) = each($hacobi1102)) { $string = @ereg_replace($value, $key, $string); } //end khong dau Nếu bạn dùng PHP 7.x //Url khong dau $hacobi1102 = array( "a" =>…