• Linux

  Sửa lỗi Nginx 502 Bad Gateway : Upstream sent too big header

  Khi bạn gặp lỗi 502 Bad Gateway trên Nginx thì việc đầu tiên là bạn phải coi file log của Nginx trên VPS, thông thường sẽ nằm tại “/var/log/nginx/error.log” nếu bạn cài đặt Nginx theo hướng dẫn tại bài viết này. Khi bạn mở file log ra và kéo xuống dưới cùng sẽ thấy có đoạn báo lỗi tương tự như sau “…upstream sent too big header while reading response header from upstream…” . [crayon-5d13a0b52d63b432987622/] Nguyên nhân của lỗi này là do dữ liệu trả về từ PHP-FPM cho Nginx vượt mức giới hạn, do đó bạn cần tăng giới hạn này lên bằng cách thêm 2 dòng sau vào…

 • Wordpress Plugins

  Sử dụng Yoast SEO XML Sitemaps trên máy chủ NGINX

  Plugin Yoat SEO có hỗ trợ tạo XML Sitemaps, tuy nhiên nếu máy chủ của bạn là Nginx thì bạn cần phải thêm đoạn mã rewrite vào file cấu hình của Nginx để Yoast SEO XML Sitemaps có thể hoạt động tốt. [crayon-5d13a0b52e6f0722677505/] Sau khi thêm vào file cấu hình của Nginx xong cần phải khởi động lại Nginx để Nginx cập nhật. [crayon-5d13a0b52e6f8544320120/]  

 • Linux

  Sửa lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động Nginx

  Nếu bạn gặp lỗi [emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use) khi khởi động hoặc restart nginx thì có nghĩa là nginx hoặc các tiến trình khác đã sử dụng cổng 80. [crayon-5d13a0b52e90a794344709/] Bạn có thể tắt các tiến trình đang sử dụng cổng 80 bằng câu lệnh dưới đây: [crayon-5d13a0b52e912152272183/] Và thử chạy nginx lại để kiểm tra [crayon-5d13a0b52e915600755121/]